Presentació

L’APEVC és una entitat sense ànim de lucre que agrupa a professionals del sector de la jardineria i el paisatgisme, units per l’interès comú de la millora de la qualitat dels espais verds de Catalunya.

Potenciar espais d’intercanvi d’experiències, relació i debat, ja sigui presencialment a través de l’organització de congressos, jornades i visites, o ja sigui a través de les diferents eines que proporciona la xarxa (web, bloc, llista de distribució, etc).

Promoure la formació, la recerca i la divulgació dels coneixements, a través de cursos, estudis, publicacions, etc.

Articular espais de trobada o grups treball entre associats amb interessos i iniciatives comuns.

Actuar de plataforma de comunicació d’activitats i notícies relacionades amb els espais verds.

Cercar un major reconeixement social i professional del col·lectiu i del sector.

Establir sinèrgies amb altres entitats del sector, empreses o administracions que afavoreixin el compliment d’aquests objectius.